หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศูนย์วิเทศอาเซียน สำนักงานศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับทุกท่าน | Welcome to the Official Website of the ASEAN Cooperation Center , Office of the Judiciaryลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
สมาคมกฎหมายอาเซียน (ALA)/สภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน (CACJ)
พระราชบัญญัติ (Act)/สนธิสัญญา (Treaty)/บันทึกความเข้าใจ (MOU)/ข้อตกลงเกี่ยวกับอาเซียน (Agreement)/กฎหมายและระเบียบ (Laws and regulations)
วิดีทัศน์ (Video) /บทความทางวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนที่น่าสนใจ (ASEAN Journal)
บทความทางวิชาการ (ASEAN Journal)
 1. สถานการณ์แรงงานข้ามชาติ : แรงงานข้ามชาติลาวในภาคอุตสาหกรรมอีสาน ผศ.ดร. ชูพักตร์ สุทธิสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. ไทยและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความคืบหน้าและทิศทางอนาคต-กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
 3. อาเซียน 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน - กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
 4. รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องแรงงานข้ามชาติ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัมนา(องค์การมหาชน)
 5. แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ.2025
 6. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน : ความเป็นมา สาระสำคัญ และข้อสังเกตเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในบางประเด็น
 8. ความยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญ ภายใต้ประชาคมอาเซียน - สถาบันพระปกเกล้า
 9. กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทยกับกรอบนโยบายการแข่งขัน ทางการค้าของ ASEAN
 10. กลางคืนที่หายไปในอาเซียน
 11. การแก้ปัญหาการขัดกันของเขตอำนาจศาลในอาเซียน ด้วยความตกลงระหว่างประเทศโดยอาศัยหลัก FORUM NON CONVENIENS และ LIS PENDENS
 12. การวิเคราะห์สวัสดิการแรงงานของไทย ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน
 13. ประชาคมอาเซียนกับการปรับปรุงกฎหมาย
 14. ผลกระทบต่อกระบวนการกฎหมาย
 15. มาตรการกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสินค้าอาหารในประเทศสมาชิกอาเซียน บทเรียนสำหรับประเทศไทย
ความร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียน (Cooperation with ASEAN)
ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา (Cooperation with partner countries)
กิจกรรมศาลที่น่าสนใจ (Activities)
ศาลภูมิภาคกับอาเซียน (Courts in Regions with ASEAN)

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

146

ประเทศไทยเปิดตัวแนวคิดหลักและตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒     Thailand launches the core concept and logo for ASEAN presidency in 2019  
อ่านข่าว